Resmi Kazı İzni Alma

Resmi Kazı İzni Alma. Kültür ve Turizm Bakanlığının 1984 yılında 18294 sayılı Resmi Gazetede yayınladığı yönetmeliğe istinaden; Resmi Kazı İzni Alma Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nda belirtilen yerler dışında; Define arama, Yapılan resmi kazı sonucunda istenecek belgeler, arama usulü ve çıkacak defineden aramayı yapana tanınacak haklara ilişkin esaslar bildirir genelgedir. Kısaca define aramak ve resmi kazı izni alma isteyen kişiler bölgenin bağlı olduğu jandarma yada emniyet amirliğine resmi kazı yapmak istediklerine dair dilekçe sunarlar. Dilekçe değerlendirilir ve izin çıkarsa bu kazı yasalara uygun olarak yapılmış olur.

Resmi Kazı İzni Alma

Dilekçede aranan materyal belirtilir ne kadar süreyle arama yapılacağı ve ne kadar alan ölçüsü ( çap ) ta bir arama gerçekleştirileceği açıkça belirtilir.

100 metreyi geçmek yasaktır. Bu yer tapu kadastrodan alınan yerin kordinatları parsel numaraları kime ait olduğu bilgiler haritalar ve fotoğraflarla belirlenir.

Aranacak alanın Sit Alanı veya Mezarlık olmaması şartı aranır.
İlgili Müze Müdürlüğünce verilecek “Define Arama Ruhsatı” düzenleme tarihinden itibaren 1 yıl geçerlidir ve geçerlilik tarihi içinde hava şartlarından dolayı bir defaya mahsus 1 ay uzatılabilir.
Aramalar esnasında gözetmen tayin edilebilir.

Resmi Kazı İzni Nasıl ve Nereden Alınır

Resmi Kazı İzni Nasıl ve Nereden Alınır Kazılar sırasında oluşabilecek hasar ve zararların telafisi arama ruhsatını alan ilgiliye aittir.
Define aramasında çıkan buluntular Bakanlıkça tayin edilecek uzman heyetine incelettirilir. Elde edilecek buluntular Kültür ve Tabiat Varlığı ise müzelere, define ise Maliye ve Gümrük Bakanlığına teslim edilir.
Bulunan definenin Maliye ve Gümrük Bakanlığınca geçer akçe olarak değeri tespit edilir. Define Hazineye ait arazide bulunmuşsa %50’si aracıya (ruhsatlı arama yapan kişiye), özel veya tüzelkişilere ait arazide bulunmuşsa, %40’ı aracıya (ruhsatlı arama yapan kişiye ve %10’u ise mülk (arazi) sahibine verilir. Kalanı da hazineye devredilir.

Bu bilgiler ışığında; dedektör alımı ve satımı serbest ve yasaldır. Define arama ve çıkabilecek defineden hak talep etme konusu kanuna bağlanmış olup, ilgili ruhsat ile serbest bırakılmıştır.

Resmi kazı ile ilgili en güncel gerekli ayrıntılı bilgiyi bağlı bulunduğunuz ilde olan size en yakın müzeden alabilirsiniz. Metal dedektörü fiyatları

Bu makale sadece bilgilendirme amaçlıdır. Lütfen bilgi almak amaçlı telefon ile aramayınız

RESMİ KAZILARDA KULLANILAN PROFESYONEL GÖRÜNTÜLÜ DEDEKTÖRLERİ İNCELEYİN !

Resmi Kazı İzni Alma, Resmi Kazı İzni Nasıl ve Nereden Alınır